Tot lo que hauríes de saber de nosaltres

Qui som

Som un equip multidisciplinari de persones que han treballat amb diferents entitats asseguradores tant a nivell comercial com de direcció.

Unir-nos en una corredoria era la manera de poder oferir al client lo millor de cada companyia. Ningú es igual i cadascú té unes necessitats especials que una sola entitat no et pot oferir per molts productes que tinguin. 

Quan coneixes als clients, saps les seves necessitats i intentes donar-li el millor servei al preu més raonable, la nostra feina es gratificant. A part de gestionar els sinistres que mai son agradables, ens alegrem quan s'incrementa la família i els recolzem quant algú falta.

Som els que ens preocupem de tu, de les teves coses i de la teva família i t'oferim lo que contractaríem per nosaltres. Des de aquesta banda som més conscients de que la gent té accidents, es posa malalta, se li crema la casa, o li roben els seus records i lo pitjor es que, encara que sembla que no ens tocarà a nosaltres per que encara som joves, la gent es mor. I tot això deixa un gran vuit que patim amb vosaltres.
 

Sobre nosaltres. Nota informativa

En compliment de l'establert en la normativa vigent sobre distribució d'assegurances, proporcionem informació i / o sol·licitem autoritzacions per atendre les teves necessitats de cobertura. Aquest document s'inclou on line a manera informativa i es remetrà al client al moment de la contractació per a la seva formalització i així donar validesa a les autoritzacions que s'inclouen.

L' activitat mercantil de BRC81 S.L., amb domicili a Avda. Diagonal 355 Pral.2ª de Barcelona es la mediació de contractes d'assegurances com a corredoria.

Aquesta activitat no suposa cap cost addicional a l'assegurat.
BRC81 S.L., figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30.205, Foli 139, Full nº B-169923, inscripció 1ª, amb NIF B61438099. Inscrita al Registre de la Direcció General d'Assegurances amb clau J-2005. (Verificable a www.dgsfp.mineco.es/sector/registrospublicos.asp).
Segons la normativa vigent de distribució d'assegurances (i) disposa d'assegurança de R.C. i capacitat financera, (ii) realitza la seva activitat sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores i (iii) ofereix assessorament independent, professional i imparcial en la contractació d'assegurances privades.
Fins que no es revoqui aquest encàrrec, AUTORITZO a la corredoria a (i) traslladar en mu nomeni les comunicacions que li indiqui, incloses les de contractar, modificar o rescindir la pòlissa; en aquests últims casos, prèvia comunicació i (ii) enviar-me ofertes i assessorament en noves contractacions del meu interès.

D'acord amb l'Ordre ECO 734/2004, d'11 de març, BRC81 S.L. disposa d'un servei d'atenció al client per formular qualsevol queixa i / o reclamació de la nostra intervenció com a mediadors. Aquest servei el realitza el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona situat en Passeig de Sant Joan, 33 · 08010 BARCELONA amb adreça electrònica elcol-legi@elcol-legi.org. El col·legi disposa d'un termini de dos mesos a partir de la data de la seva recepció per donar resposta a la queixa i / o reclamació presentada. Esgotada aquesta via, pots reclamar en la Direcció general d'Assegurances, Passeig de la Castellana, 44 · 28046 Madrid.

En compliment de la normativa vigent sobre Protecció de Dades, Distribució d'Assegurances i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que BRC81 S.L. és el responsable del tractament de les teves dades.
La recollida de dades és necessària per a l'eficaç compliment de les nostres funcions i tasques professionals i comercials, així com per al compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció i blanqueig de capitals. Aquestes dades es conservaran mentre la pòlissa es mantingui en vigor i, una vegada cancel·lada, durant sis anys segons el previst en l'art. 30.1 del Codi de Comerç. S'inclouen entre uns altres, la valoració i delimitació de riscos, la gestió i manteniment de contractes i pòlisses, i la gestió en cas de sinistre. Les dades no s'utilitzaran per prendre decisions automatitzades ni per elaborar perfils, excepte el tipus de professió per poder oferir els productes específics. 
Seran destinataris de les dades, les autoritats competents, els nostres col·laboradors i les entitats que, per raons d'operativa de gestió, intervinguin en el procés de promoció, pressupost, contractació i gestió de les teves pòlisses, ja que es tracta de requisits legals i contractuals necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat de mediació.
El tomador / assegurat AUTORITZA a BRC81 S.L. a conservar les seves dades en cas de no renovació, ja sigui per poder substituir o reemplaçar la pòlissa per una altra del seu interès o per poder continuar presentant-li ofertes d'altres productes asseguradors o financers del seu interès. BRC81 està legitimada per poder enviar-te informació comercial i de serveis referits a assegurances durant la vigència de la pòlissa. Tens dret a oposar-te a aquests enviaments a qualsevol moment. 
En cas que algun de les dades facilitades correspongui a tercers, correspon al prenedor del segur l'obligació d'informar de forma expressa, precisa i inequívoca de les condicions de la present clàusula als interessats, dins d'un termini màxim d'un mes a partir de la data de signatura que s'indica al peu d'aquesta nota informativa.
L'interessat podrà exercitar el seu dret d'accés, consulta, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals en els termes i condicions prevists en la normativa vigent, mitjançant petició escrita dirigida a BRC 81 S.L., Avinguda Diagonal, 355 Pral. 2ª · 08037 Barcelona, o enviant-la a l'adreça electrònica brc81@brc81.com. També té dret a reclamar enfront de l'autoritat de control competent.

Per formalitzar les pòlisses prenem com a base les teves informacions. Et recordem la importància de revisar al seu moment les dades de risc, cobertures i declaracions contingudes en la sol·licitud, i condicions particulars de la pòlissa, per indicar-nos si s'observa algun error o divergència dels termes acordats en aquesta documentació. El prenedor disposa d'un termini de 30 dies per sol·licitar l'esmena

Salut col·lectius

Salut col·lectius

L'assegurança de salut per a col·lectius, permet tenir cura del bé més preuat de la teva empresa: teus empleats.

Estàs segur?

Estàs segur?

Per saber si estàs prou segur, contacta amb nosaltres i t'ajudem a saber-ho.