Avís legal

Gràcies per visitar el nostre web. Per accedir als nostres serveis, es requereix la majoria d'edat i tenir capacitat legal d'obrar d'acord amb les lleis estatals.

El servei que presta la CORREDORIA titular d'aquest web, no comporta cap tipus d'honoraris als seus usuaris / clients. Les entitats asseguradores ens remuneren a través de comissions com a cost de comercialització i el sistema de fixació de primes no suposa cap increment respecte a altres canals de distribució directes o indirectes de l'asseguradora.

L'accés i la navegació en el web, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació expressa i íntegra totes i cadascuna de les presents Condicions Generals de l'Avís Legal, incloses les Polítiques de Privacitat i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Aquestes condicions podran ser modificades o substituïdes pel titular del web en qualsevol moment i sense previ avís per canvis normatius i / o criteris empresarials, pel que et recomanem que les llegeixis atentament i les consultIs sempre que accedeixis al nostre lloc.

Si l'usuari no està d'acord amb les condicions generals d'ús que estableix aquest avís, haurà d'abstenir de navegar pel mateix.

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc web www.brc81.com és propietat de BRC81, SL, (en endavant, la CORREDORIA) corredoria d'assegurances d'àmbit nacional domiciliada a Av. Diagonal, 355 Pral. 2ª · 08037 BARCELONA, amb NIF B61438099 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30,205, Foli 139, Full B169.923, Inscripció 1ª.

La finalitat d'aquest lloc és donar a conèixer els productes i serveis comercialitzats per la CORREDORIA i els seus col·laboradors, donar informació dels mateixos i facilitar qualsevol altre tipus d'informació que vam crear d'interès per a l'usuari.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels següents mitjans:

 • Correu electrònic:    brc81@brc81.com
 • Telèfon:         934 677 197
 • Fax:            934 677 198

La CORREDORIA està subjecta a la supervisió i control de la DGSFP (Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions) que depèn del Ministeri d'Economia. En compliment de la normativa vigent sobre distribució d'assegurances, informem dels següents aspectes:

 • L'activitat mercantil de la CORREDORIA és la mediació d'assegurances privades i, per exercir-la, es requereix l'autorització administrativa de la DGSFP i la seva corresponent inscripció en el Registre Administratiu Especial de societats de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i els seus alts càrrecs de l'esmentada DGSFP amb el número de registre J2005. Al lloc web de la DGSFP podràs comprovar la vigència de la nostra autorització www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/pui.aspx
 • Aquesta activitat es realitza sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores, oferint un assessorament independent, professional i imparcial en la contractació d'assegurances privades.
 • La CORREDORIA, facilita l'assessorament mitjançant una anàlisi objectiu, en base a l'estudi d'un nombre suficient de contractes d'assegurances, oferts al mercat amb riscos similars al sol·licitat per a l’USUARI, de manera que les recomanacions realitzades atenen a criteris professionals respecte a les necessitats de l'usuari segons la informació facilitada pel mateix.
 • Així mateix, segons el previst en l'art. 44 de la Llei i a l'Ordre ECO 734/2004, d'11 de març, la CORREDORIA disposa d'un servei d'Atenció al Client per a formular qualsevol queixa o reclamació de la nostra intervenció com a mediadors. Aquest servei el realitza el COL.LEGI DE MEDIADORS D'ASSEGURANCES DE BARCELONA situat al passeig de Sant Joan, núm 33 · 08010 BARCELONA amb adreça electrònica elcol-legi@elcol-legi.org. El col·legi disposa d'un termini de dos mesos a partir de la data de la seva recepció per donar resposta a la queixa / reclamació presentada. Més informació a l'apartat Queixes i Reclamacions. Vincle a l'apartat corresponent en aquest AVÍS
 • La CORREDORIA té concertada assegurança de responsabilitat civil i caució segons el que preveu aquesta normativa.

A través d'aquest web, la CORREDORIA ofereix a l’usuari informació dels productes i serveis comercialitzats per la mateixa i / o per tercers col·laboradors a fi de contractar les assegurances o serveis que l'usuari requereixi, si bé la decisió d'assegurar o no el risc sol·licitat pels usuaris, correspon únicament i exclusivament, a les entitats asseguradores amb les que col·laborem.

Les pòlisses d'assegurances que l'usuari pot contractar a través de la CORREDORIA, es regeixen pel que disposa la Llei 50/1980, de contracte d'assegurança, en el Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, i el seu Reglament de 20 de novembre de 1998 i pel que disposa la pròpia pòlissa tant en el seu Condicionat General com Particular.

Sense perjudici de la informació prèvia a la contractació que se li facilitarà al Prenedor, tant de les Condicions Generals com de les particulars, tots els detalls de cobertura i exclusions s'inclouran en la documentació de l'assegurança contractada que amb posterioritat rebrà el client a la direcció que ens hagi facilitat. El Prenedor haurà de revisar la mateixa i notificar qualsevol error o incidència que pogués detectar.

La Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre s'amplia a 14 dies naturals l'opció de desistir del contracte a distància, sense indicació dels motius i sense cap penalització. El termini serà de 30 dies per a les assegurances de vida.

Es reconeix als prenedors el dret a desistir del contracte sense indicació dels motius i sense cap penalització sempre que la voluntat de desistir s'enviï a l'assegurador, en paper o un altre suport durador, en un termini de 14 dies (no vida) o 30 dies (vida), a comptar des de que es notifiqui a l'acceptant que el contracte s'ha celebrat o des de la recepció de la informació contractual si aquesta recepció és posterior.

Aquest dret no és aplicable per als contractes d'assegurances següents:

 • Contractes d'assegurances en què el prenedor assumeix el risc de la inversió, així com els contractes en els quals la rendibilitat garantida estigui en funció d'inversions assignades als mateixos.
 • Els de viatge o equipatge d'una durada inferior a un mes.
 • Aquells els efectes dels quals acabin abans de 14 dies naturals.
 • Els qué donin compliment a una obligació d'assegurament del prenedor.
 • Els plans de previsió assegurats.

Per exercir aquest dret serà suficient que el prenedor traslladi la seva decisió de desistiment mitjançant qualsevol procediment que permeti deixar constància de la notificació, de qualsevol manera, admès en dret, amb indicació del producte adquirit, nombre de pòlissa i companyia asseguradora.

La CORREDORIA compleix totes les exigències sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, disposant d'un servei extern d'Atenció al Client, que resoldrà les seves queixes i reclamacions en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la seva presentació.

El procediment de resolució de queixes i reclamacions dels clients està establert en el Reglament per a la Defensa del Client. Descarrega el Formulari de Reclamació que hauràs d'adreçar al servei d'atenció al client. 

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers:

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
 • Reial Decret 303/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament dels comissionats per a la defensa del client de serveis financers.
 • Ordre ECO / 734/2004 de 11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor de les entitats financeres.
 • La Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Les presents condicions tenen per objecte regular l'ús d'aquest WEB. Per tant, l'accés i utilització del mateix per part de l'USUARI estan subjectes als termes d'aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis pugui precisar l'acceptació d'unes condicions particulars.

L'usuari accepta de manera voluntària i expressa la seva única i exclusiva responsabilitat en l'ús i accés al portal. A més, queda prohibit, i per tant, les seves conseqüències seran d'exclusiva responsabilitat de l'USUARI, l'accés o ús del Portal amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica.

La CORREDORIA no pot assumir cap responsabilitat respecte a l'ús o accés que realitzin els usuaris fora de l'àmbit al qual es dirigeix el lloc web, ni de les conseqüències que es puguin derivar de la falta d'utilitat, adequació o validesa del mateix i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que pugui comportar l'aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis als què es pugui accedir a través del lloc web, la responsabilitat final recaurà sempre sobre l'usuari.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web, els continguts i els serveis, de conformitat amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, el present Avís Legal i altres condicions aplicables que s'incloguin en el web. Podrà visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar els continguts sempre que sigui per al seu ús personal.

Queda expressament prohibit:

 1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals o contraris a la bona fe, l'ordre públic o prohibits en el present Avís Legal i altres condicions aplicables, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del servei, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la CORREDORIA.

 2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l'entitat o a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

 3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar els continguts, excepte per a ús personal, quedant prohibit per a ús i finalitat de caràcter comercial, així com transformar o modificar els continguts a menys que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

 4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, el sistema o d'equips informàtics (programes i maquinaria) de l'CORREDORIA o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

 5. Realitzar spamming o enviament de correu no sol·licitat a través d'aquest lloc, o intentar accedir i / o utilitzar els comptes de correu d'altres usuaris,  modificar i/o manipular els missatges o contingut.

 6. Difondre el contingut de propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, apologia del terrorisme o atemptar contra els drets humans.

 7. L'obtenció o intent d'obtenció dels continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s'utilitzin habitualment a internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i / o continguts.

 8. L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular, ni en cap cas modificar:

  • Notes, llegendes, indicacions o símbols que els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

  • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin presentar els continguts (marques d'aigua, empremtes digitals, etc.)

  • L'accés, visualització i, si s’escau, descàrrega dels Continguts i / o serveis, es realitzarà sempre, i en tot cas, amb finalitats privades i no comercials.

L'usuari respondrà de tots els danys i perjudicis que la CORREDORIA o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l'incompliment d'aquest Avís Legal.

La CORREDORIA no té l'obligació de controlar la utilització que l'usuari fa d'aquest lloc web, dels seus serveis i continguts i per tant, exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que derivin de la utilització dels serveis i continguts per part del USUARI. En navegar en el nostre web, s'ha de tenir en consideració les següents exclusions de garanties:

1. Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web

La CORREDORIA, malgrat posar els mitjans de seguretat i control de què disposa, amb la finalitat de reduir al màxim els problemes ocasionats per caràcter tècnic, no garanteix l'accés ininterromput i correcte funcionament d'aquest lloc web, ni tampoc de la privacitat i seguretat en la utilització dels serveis, ni que el mateix es trobi lliure de defectes, errors, virus informàtics o altres components nocius.

Si s'aprecien circumstàncies anòmales, la CORREDORIA intentarà esmenar tan aviat com li sigui possible, però no assumirà cap mena de responsabilitat en aquest sentit, especialment pel que fa al possible contagi del seu ordinador per un virus allotjat en aquesta pàgina web.

Per això, recomanem que abans d'iniciar la navegació a través d'aquest lloc web, es tingui instal·lat i degudament actualitzat un programa antivirus, que permeti detectar qualsevol possible virus que hagi pogut infectar aquesta pàgina. Tot i aquesta recomanació, informem igualment que la instal·lació d'un programari antivirus i les seves actualitzacions no suposen una garantia absoluta enfront de possibles contagis per virus informàtics.

En conseqüència, la CORREDORIA no admetrà responsabilitat de cap tipus pels danys que es puguin causar en el teu equip informàtic i que tinguin el seu origen en l'accés o ús d'aquesta pàgina web o en la descàrrega de productes, ofertes, continguts i / o materials disponibles a la mateixa.

2. Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts

Aquest web inclou informació de promocions i ofertes facilitades per entitats asseguradores que en cap cas suposen ofertes vinculants.

Els recursos, informació, contingut i altres materials d'aquesta pàgina web han estat proporcionats bé per la CORREDORIA o bé per fonts alienes a aquesta. Per aquest motiu, no es garanteix la fiabilitat, idoneïtat, veracitat, exactitud i actualitat dels recursos, informació i continguts facilitats per fonts externes. L'ús particular que es faci dels recursos, informació, contingut i altres materials d'aquesta pàgina web són de la seva exclusiva responsabilitat de l'USUARI.

Per obtenir una informació més precisa i fiable sobre qualsevol contingut, li suggerim que es posi en contacte amb nosaltres per atendre directament la seva sol·licitud i, si això no fos possible, li facilitarem, si s’escau, les dades de les fonts que ens van proporcionar els continguts en qüestió, a fi de que l'usuari pugui contactar amb les mateixes.

El disseny, continguts, textos, imatges, animacions i altres elements audiovisuals, així com els codis font i altres elements de programació continguts o usats en aquesta pàgina web que formen part de la mateixa, són titularitat de la CORREDORIA o de tercers als quals ha adquirit els drets d'explotació i, per tant, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. Es prohibeix per tant la imitació total o parcial del nostre lloc.
L'ús d'aquesta pàgina web no implica la cessió de cap dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sobre cap de les referides obres. L'usuari únicament té dret a un ús privat dels continguts.

Aquest lloc web pot posar a disposició dels seus usuaris dispositius tècnics d'enllaços, connexions, directoris i / o eines de recerca que permetin a l'USUARI accedir a llocs web que siguin de titularitat de tercers, o que siguin controlades o operades, total o parcialment , per aquestes. Aquests enllaços tenen com a objectiu, facilitar l'accés a altres llocs web que disposin de continguts i informació d'interès per al usuari.

La CORREDORIA no edita ni té control d'aquests continguts, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l'exactitud, qualitat, fiabilitat, disponibilitat, accessibilitat, utilitat, continuïtat o qualsevol altre aspecte de la informació i serveis dels continguts resultants de l'enllaç.

El fet de facilitar un enllaç al lloc web d'una tercera persona no vol dir que aprovem, autoritzem o patrocinem l’anomenat web o que ens trobem d'alguna manera, associats amb aquestes terceres persones. Si l'USUARI decideix accedir al lloc web enllaçat, ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat, per tant, et demanem prudència en la valoració i utilització dels continguts i serveis que presenten aquests enllaços.

Amb referència als enllaços de tercers al nostre lloc web, la CORREDORIA, llevat autorització expressa, no cedeix cap dret de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sobre la pàgina web, la seva programació, el seu disseny o els seus continguts. En cas d'enllaços autoritzats, aquests es limitaran a la pàgina principal, no suposaran cap dret sobre el mateix. L'autorització suposaria exclusivament  permetre l'accés, i queda prohibida la reproducció total o parcial dels nostres continguts. El simple fet d'establir un enllaç al nostre lloc, no dóna dret a consideració de col·laborador o soci de la CORREDORIA.

La CORREDORIA podrà retirar l'autorització indicada anteriorment, en qualsevol moment sense necessitat d'al·legar causa. Els titulars del lloc web que hagin realitzat l'enllaç, un cop rebuda la revocació de l'autorització per part de la CORREDORIA, hauran de procedir a la immediata supressió de l'enllaç.

En compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, i Llei 26 / 2006 de 17 de juliol de Mediació d'Assegurances i Reassegurances privats, t'informem que lestseves dades seran objecte de tractament i registre en un fitxer titularitat de la CORREDORIA.

La normativa sobre distribució d'assegurances ens permet tractar les dades de les persones que s'interessin en la contractació d'un segur sense la necessitat del seu consentiment exprés. La llei ho permet, però nosaltres intentem informar-te a tot moment i tenir la màxima cura en aquest tractament.  

Per obtenir més informació accedeix a Privacitat i Cookies

El lloc pot contenir espai reservat a publicitat. En aquest cas, s'ha d'inserir aquella publicitat de la CORREDORIA o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser d'interès de l'usuari.

La CORREDORIA no facilita informació de l'usuari als anunciants, llevat de dades estadístiques anònimes sobre la utilització del lloc, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes d'acord amb les expectatives dels usuaris.

No obstant això, els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d'obtenir informació sobre l'usuari, els usos que fa dels serveis i dels seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d'aquesta informació pugui realitzar l'empresa anunciant, la CORREDORIA no es fa responsable de la recollida d'informació per part d’aquestes empreses.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Si qualsevol previsió continguda en aquest Avís Legal resultés il·legal, nul·la o ineficaç, la mateixa s'entendrà exclosa d'aquest Avís Legal i no afectarà la validesa i eficàcia de la resta de previsions.

La relació entre la CORREDORIA i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Per a la resolució de qualsevol discrepància, controvèrsia o litigi derivat de la interpretació o compliment del present Avís Legal, sobre el contingut d'aquest lloc web o sobre els serveis en general, la CORREDORIA i l'USUARI renuncien a qualsevol que els puguin correspondre i es sotmeten a la normativa espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Prèviament, tant l'USUARI com la CORREDORIA s'obliguen a negociar de bona fe per resoldre qualsevol controvèrsia o litigi, establint el termini d'un mes, a comptar de la data en què una de les parts notifiqui per escrit a l'altra la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

Per a qualsevol comunicació entre la CORREDORIA i l'Usuari, aquest s'ha de dirigir al domicili social de BRC81, S.L., mitjançant qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, fax o correu electrònic), Av. Diagonal, 355 Pral. 2ª 08037 Barcelona, Tel. 934 677 197, fax 934 677 198 o l'adreça electrònica brc81@brc81.com. Les comunicacions de la CORREDORIA a l'USUARI es realitzaran a través dels mitjans de contacte que ell mateix hagi comunicat.